top of page
  • NYC IT ADMIN

มาตรการป้องกันและคัดกรองโควิด-19

Updated: Jan 25, 2021

3 ม.ค. 2564 NYC จุด P2

ตรวจพนักงานบริษัทฯแจกใบสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อCOVID-19ทุกคนลงประวัติวัตอุณหภูมิไข้เข้าตู้ฆ่าเชื้อก่อนเข้าทำงานครับ#ทุกคนให้ความร่วมมือดีครับผม


8 views0 comments

留言


bottom of page